اساسنامه مركز تحقيقات بيماريهاي ريوي و سل دانشگاه علوم پزشكي مشهد


                                                                        
    بسمه تعالی
 
اساسنامه مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
 
 
به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل های مناسب در امور بهداشتی و درمانی ( پژوهش کاربردی ) مرکز تحقیقات

بیماریهای ریوی و سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف ذیل تاسیس می شود .

ماده 1 - اهداف :

1- انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی در زمینه بیماریهای ریوی و سل در جهت اصلاح و بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران و جامعه

2- ایجاد بانک اطلاعاتی شامل جمع آوری ٬ تنظیم و طبقه بندی مدارک ٬ مستندات ٬ مقالات و منابع مختلف

3- آموزش نیروی انسانی محقق

4- تشویق همکاران و محققان به سوی هدفمند شدن فعالیت های تحقیقاتی

5- ایجاد ارتباط مناسب با مراکز تحقیقاتی وابسته در داخل و خارج کشور

6- تولید و ارتقاء دانش پزشکی بر مبنای نیازهای بیماران و جامعه در زمینه بیماریهای ریوی و سل

ماده 2- اركان مرکز

الف – هیئت موسس

ب - شورای عالی

ج – رئیس مرکز

اعضای هیئت موسس :
 
دکتر محمد توحیدی – دکتر داود عطاران – دکتر محمد رضا سروقد -دکتر عباسعلی امیدی – دکتر مهرانگیز خواجه کرم الدینی – دکتر فریبا رضائی طلب

ماده 3- اعضای شورای عالی :

معاونت پژوهشی دانشگاه ٬ رئیس مرکز ٬ دبیر مرکز ٬ مسئول کمیته پژوهشی ٬ مسئول کمیته آموزشی ٬ مسئول کمیته اجرایی

ماده 4- وظایف شورای عالی به شرح ذیل می باشد :

- تصویب خط مش مرکز

- تصویب موافقتنامه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

- بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی ارائه شده

- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی مرکز

- بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های مرکز

- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و چگونگی اختصاص آن

ماده 5- رئیس مرکز :

رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد .

وظایف رئیس مرکز :

- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی

- تعیین اعضاء و مسئولین چارت تشکیلاتی

- برقراری هماهنگی بین اجزای مختلف مرکز

- امضای اوراق و اسناد مالی و اداری مرکز

- گزارش عملکرد سالیانه مرکز

- تنظیم بودجه مرکز و گزارش سالیانه هزینه ها

- حضور در نشست ها، جوامع داخلی و خارجی به عنوان نماینده مرکز

ماده 6- اعضای مرکز :

1- اعضای پیوسته که شامل اعضای هیئت علمی و پرسنل تمام وقت مرکز می شوند

2- اعضای وابسته که شامل اعضای هیئت علمی و یا متخصصین از سایر گروهها و یا دانشگاه ها می باشند

ماده 7- چارت تشکیلاتی :

الف - شورای عالی

ب - رئیس مرکز

ج - دبیر مرکز

د - مسئول کمیته پژوهشی

ه – مسئول کمیته آموزشی

و- مسئول کمیته اجرایی

ماده 8- منابع مالی مرکز :

1- اعتبارات تحقیقاتی مرکز

2 - کمک اشخاص حقیقی و حقوقی

3- اعتبارات جذب شده از سایر ادارات و ارگان ها

 

اطلاعات مرکز