اولويت هاي پژوهشي


 اولويت هاي پژوهشي

 

1. سل و انواع مقاوم به درمان.

2. اختلالات ريوي جانبازان شيميايي .

3. اختلالالت تنفسي وابسته به خواب.

4. بيماري هاي مزمن انسدادي ريه.

5. سرطان ريه.

6. بيماري هاي شغلي.
 
 
 

اطلاعات مرکز