مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی

Affiliation:Lung Disease Research Center, Faculty of Medicine Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran
مرکز تحقيقات بيماريهاي ريوي به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي و درمانی(پژوهش کاربردي)
در تابستان 1387 با نام مرکز  تحقیقات بیماریهای ریوی و سل درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش ريه شروع به کارنمودو در سال
1391 با نام کنونی موفق به اخذموافقتنامه اصولی از وزارت بهداشت گردید.
 
 
 
 
دنیای بدون سل با بررسی سرفه بیش از دو هفته درمراکز سلامت

اطلاعات مرکز