بخش هاي زير مجموعه واحد تحقيقاتي

 

بخش های زیر مجموعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. بخش برونکوسکوپی:

 دراین بخش با وجود دستگاه های مختلف ویدئو برونکوسکو پ امکان بررسی راههای هوایی جهت تشخیص بیماری های مختلف مثل سل ، کانسر و......... فراهم است .پرسنل این بخش آقایان اعلمی و زارع می باشند

 
 
 
 
 
 
2. بخش تست های عملکرد ریه (اسپیرومتری، بادی باکس، تست ورزش قلبی ریوی):

دستگاه های موجود در این بخش شامل دستگاه های اسپیرومتری می باشند که به عنوان تست پایه اندازه گیری  حجم ها و ظرفیت های ریوی مورد استفاده قرارمی گیرد.دستگاه دیگر باری پلتیمو گرافی  می باشد که امکان ارزیابی کامل عملکرد ریه را فراهم می کند که درمقایسه با اسپیرومتری  می توان  تمامی حجم ها (مراقبت های ریوی ) مقاومت مجاری هوایی و میزان انتشار گازهای تنفسی را اندازه گیری کرد.استفاده دیگر موجود در این بخش ، دستگاه ارگواسپیرومتری یا تست ورزش های ریوی و قلبی می باشد که در این روش پارامترهای مختلف ریوی بیمار از جمله میزان مصرف اکسیژن و میزان تولیدco2 و اکسیژن خون شریانی در حین ورزش را می توان تعین کرد.پرسنل این بخش شامل آقایان اعلمی و صدرایی می باشند

 
 
 
 
 
3. بخش پلی سومنوگرافی:

بخش پلی سونوگرافی یا تست خواب امکان بررسی حوادث تنفسی از جمله آپنه در خواب  و......با این روش مشخص می شود.پارامترهای مختلف بیمار از جمله وضعیت تنفسی ،ریتم و تعداد ضربان قلب ، میزان اشباع اکسیژن خون شریانی ،مراحل فیزیولوژیک خواب ،در این تست مشخص می شود

این دستگاه در بخش ریه بیمارستان امام رضا فعال می باشد

 
 
 
 
 
4. آزمایشگاه تشخیصی سل:
 از بخش های بیمارستانی است که روش های مختلف تشخیص بیماری سل شامل رنگایزی .کشت نمونه هاو روشPCR  استفاده می شود و همکاری نزدیک با بخش های بالینی دارند
 
 
 
 
 
5. بخش های بالینی ریه:
شامل دو مرکز بیمارستان قائم و امام رضا می باشد که در بیمارستان قائم حدود 20 تخت و در بیمارستان امام رضا حدود 10 تخت فعال وجود داردو موارد مختلف و متنوع بیماری های ریوی در آن بستری می شوند
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بازگشت به صفحه اصلی  

اطلاعات مرکز