اعضاي مركز تحقيقات بیماریهای ریوی

رئیس مرکز :دکتر رضا باقری 

اعضای هیئت موسس مرکز: تاریخ حکم 94/03/06)

دکتر عطاران ، دکتر لاری ، دکتر رضایی طلب ، دکتر میرصدرایی ، دکتر اثنی عشری

اعضای مرکز:

 دکتررضا باقری ، دکتر قاسم سلطانی ، دکتر ناهید زیرک ، دکتر فریبا رضایی طلب، دکتر داود عطاران، دکتر شهرزاد لاری، دکتر محمد هاشم بنی اثنی عشری، دکتر محمد عباسی ترشیزی، دکتر فروه وکیلیان، دکتر علیرضا صداقت،دکتر مجید رضوی، دکتر مهریار تقوی گیلانی

 

 


           

 

 دکتر رضا باقری

استاد -جراحی توراکس

رئیس مرکز

 Cv

دکتر داود عطاران

استاد گروه داخلی - فوق تخصص ریه

هیئت موسس نیمه وقت مرکز

   cv

           دکتر شهرزاد محمد لاری

  دانشیار گروه داخلی - فوق تخصص ریه

     هیئت موسس تمام وقت مرکز 

                        CV 

           دکتر مجید رضوی 

        دانشیار گروه بیهوشی

        عضو شورای عالی مرکز

                   CV

 

 

 

 

دکتر قاسم سلطانی

دانشیار- گروه بیهوشی

عضو شورای عالی مرکز

CV

 

دکتر فریبا رضایی طلب

داشیار گروه داخلی - فوق تخصص ریه

هیئت موسس تمام وقت مرکز

cv 

 

دکتر امیر محمد اثنی عشری

دانشیار گروه داخلی - فوق تخصص ریه

هیئت موسس تمام وقت مرکز 

CV 

 

 

 

   

  دکتر ناهید زیرک

دانشیار گروه بیهوشی

عضو شورای عالی مرکز
CV  
دکتر فروه وکیلیان 
استادیار-فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب
عضو شورای عالی مرکز
cv 

دکتر علیرضا صداقت 

استادیار گروه بیهوشی

عضو شورای عالی مرکز

CV

 
 
 

     مسئول سایت و کارشناس مرکز تحقیقات

  فریده گلحسنی

 CV

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

اطلاعات مرکز