برنامه ژورنال کلاب

برنامه ژورنال کلاب مشترک مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن انسدادی ریوی  و مرکز پیوند قلب وریه در نیمسال دوم 93

ارائه دهندگان

مکان

ساعت

تاریخ 4 شنبه

شماره جلسه

1) خانم دکتر لاري  2) خانم دکتر وکيليان

مرکز پیوند قلب و ریه

8:30

2 / 7 / 93

اول

2) آقای دکتر عطاران 1) آقاي دکتر باقري

مرکز پیوند قلب و ریه

8:30

  7 / 8 / 93

دوم

1)آقای دکتر آذري  2) آقاي دکتر  اميني

مرکز پیوند قلب و ریه

8:30

5/ 9/ 93

سوم

1) خانم دکتر زيرک  2)آقای دکتر عباسي

مرکز پیوند قلب و ریه

8:30

3 /10 / 93

چهارم

1) خانم دکتر وکيليان 2) آقاي دکتر عطاران

مرکز پیوند قلب و ریه

8:30

  1 /11/  93

پنجم

1) خانم دکتر لاري  2)  آقاي دکتر باقري

مرکز پيوند قلب وريه

8:30

  6 / 12 /93

ششم

اطلاعات مرکز