ژورنال کلاب نیمه دوم 93

 ژورنال کلاب مشترک مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن انسدادی ریوی  و مرکز پیوند قلب وریه در نیمسال دوم 93

برنامه ژورنال کلاب  دریافت فایل
Therapeutic approach to respiratory infections in lung transplantation
دریافت فایل
 تکنیک جراحی پیوند ریه   دریافت فایل
   
   
   

اطلاعات مرکز